Reisvoorwaarden deel 2
Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste één maal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: - telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) - fax: 02 277 91 00 - Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel - e-mail: clv.gr@skynet.be Bijzondere  Reis- en verkoopsvoorwaarden Africa by Excellence Vliegtickets worden nooit terugbetaald. Art1 Annulering door  de reiziger Volgende kosten worden aangerekend bij annulering door de reiziger: • Tot 31 dagen voor vertrek: 40% van de totale reissom. • Van 30 tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom. • Van 14 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de totale reissom. • Van 7 dagen voor vertrek tot vertrek: 100% van de totale reissom. Art2 Wijziging door de reiziger a/ Wijzigingen van data (heen en/of retour), wijziging van verblijf, wijziging van naam: zie art1 Annulering door de reiziger b/ Andere kleine wijzigingen (taal documenten, kamertype, maaltijden, ...) worden aanvaard. Hiervoor worden, naast de normale prijsaanpassing arrangement, volgende kosten aangerekend: • Tot 45 dagen voor vertrekdatum: 15€ per persoon • Van 44 dagen tot 30 dagen voor vertrekdatum: 30€ per persoon • Van 29 dagen tot 20 dagen voor vertrekdatum: 50€ per persoon • Van 19 dagen tot 8 dagen voor vertrekdatum: 100€ per persoon • Van 7 dagen tot vertrekdatum: zie annuleringsvoorwaarden In sommige gevallen kunnen de annuleringsvoorwaarden van lokale leveranciers afwijken van bovenstaande voorwaarden. Art3 Totstandkoming van het contract en de prijs In het kader van de reizen‘op maat’komt het contract tot stand op het moment van opdracht tot reservatie (telefoon, email, fax, brief). Indien één of meerdere diensten vermeld in de opdracht tot reservatie niet meer beschikbaar mochten zijn, zullen de beste mogelijke alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds bevestigde diensten kunnen dan geen voorwerp van niet-aanvaarding meer uitmaken tenzij de niet beschikbare diensten voorafgaandelijk en op de schriftelijke opdracht als zijnde een ‘essentiële dienst tot vorming van het totale contract’vermeld werden. Zoniet worden de voorwaarden voor wijziging en of annulering toegepast. Art4 Prijsberekening De prijzen voor de reizen voorgesteld in deze belevingsgids vindt u terug op www.africa-by-excellence.be. Bij elke prijstabel op de website wordt de datum vermeld  van de fuelprijzen en de luchthaventaksen op basis waarvan de prijzen werden berekend. De prijzen werden bovendien berekend op basis van de wisselkoersen, de tarieven in het buitenland (taxen, ingangsticketten,...) die geldig waren op diezelfde datum vermeld bij de prijstabel. De prijzen zijn slechts richting gevend en worden bij aanvraag tot boeking aangepast aan de wisselkoersen die gelden op moment van offerte aanvraag en boeking. Art5 Betaling van de reissom a/ De reiziger betaalt bij de ondertekening van het contract 30% van de totale som als voorschot met een minimum van 300€ b/ De reiziger betaalt het saldo van de reis 35 dagen voor vertrek op voorwaarden dat schriftelijke bevestiging van de reis is overgemaakt. c/ Bij boeking minder dan 36 dagen voor vertrek wordt meteen het volledige bedrag van de reis betaald. Sommige categoriëen van vliegtuigtickets vereisen onmiddellijke en volledige betaling om van de reis- en prijsvoorwaarden te kunnen genieten. Deze sommen zijn direct voor 100% te betalen. Pas na registratie of bewijs van betaling op de bankrekening zullen de tickets uitgeschreven worden.  Bij laattijdige betaling kunnen de voorwaarden en prijzen gewijzigd worden volgens de nieuwe voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. Dit kan niet als reden ingeroepen worden om de bijhorende reservaties voor andere diensten als nietig te beschouwen. Art6 Gegevens in deze belevingsgids Alle informatie in deze belevingsgids werd ter goeder trouw opgenomen en is niet bindend. De bevestiging van de reis met uurroosters, programma’s, hotels,... wordt bij boeking meegegeven. Eventuele wijzigingen na boeking worden steeds aan de reisbemiddelaar (reisagent) meegedeeld die op zijn beurt de klanten verwittigt. Art7 Uw zekerheid Africa by Excellence is verzekerd tegen financiëel onvermogen van de reisorganisator bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
 NL  FR